Όροι συμμετοχής
Eισαγωγή
1.
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 223701000 (στο εξής η «Alpha Bank» ή/και «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση και ανάπτυξη εφαρμογών καινοτόμων τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα διοργανώνει μαραθώνιο διαγωνισμό καινοτομίας (hackathon) για την ανάδειξη σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων σε τραπεζικές υπηρεσίες (στο εξής ο «Διαγωνισμός” ή/και “Fintech Challenge ‘17”) .
2.
Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την διαμόρφωση και προώθηση ιδεών σχετικών με την δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και προϊόντων μέσω νέων τεχνολογιών, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και γενικότερα στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών του χρηματοπιστωτικού τομέα. To “Fintech Challenge ‘17” θα διεξαχθεί υπό τη διοργάνωση της Alpha Bank, κατά το χρονικό διάστημα από 24/11/2017 έως 26/11/2017στο Γκάζι Αττικής, επί της οδού Τζαφέρη 16, στο κτήριο «Τζαφέρη 16», σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στο www.fintechchallenge.gr και διέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής»).

Κάθε συμμετέχων καλείται να διαβάσει με προσοχή τους Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του διαδικτύου www.fintechchallenge.gr. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο “Fintech Challenge ‘17” η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή/και να ματαιώσει ή ακυρώσει το “Fintech Challenge ‘17” ή τα προσφερόμενα βραβεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε τέτοια τροποποίηση, ακύρωση ή ματαίωση θα ισχύει από την οικεία δημοσίευση στην ιστοσελίδα “Fintech Challenge ‘17”. Η Alpha Bank ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ή φέρει αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή των Όρων Συμμετοχής ή/και ακύρωση ή ματαίωση του “Fintech Challenge ‘17”.
Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο “Fintech Challenge ‘17” έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:
φυσικά πρόσωπα, είτε ατομικά, είτε σε ομάδες δύο (2) έως πέντε (5) ατόμων, ηλικίας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του “Fintech Challenge ‘17” δεκαοκτώ (18) ετών και άνω, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας

νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη μορφή είτε ατομικής επιχείρησης (ενεργοί επιτηδευματίες) ή νομικών προσώπων, των οποίων η διάρκεια λειτουργίας από συστάσεως και έως την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως συμμετοχής δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και απασχολούν προσωπικό έως δέκα (10) άτομα κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του “Fintech Challenge ‘17”.
3.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο “Fintech Challenge ‘17” ως διαγωνιζόμενοι οι εργαζόμενοι των εταιριών του Ομίλου Alpha Bank καθώς και οι εργαζόμενοι σε εταιρίες των συνεργατών και υποστηρικτών (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών εταιριών τους) του “Fintech Challenge ‘17”.
4.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχών ορίζεται από την 26η Ιουλίου 2017, έως και την 31η Οκτωβρίου 2017. Στο “Fintech Challenge ‘17” θα γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να τερματίσει τη διαδικασία εγγραφής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικώς, σε περίπτωση ιδιαιτέρως αυξημένου αριθμού συμμετοχών.
5.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα άρνησης, αποκλεισμού ή ακύρωσης συμμετοχής, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν αποδεχθεί στο σύνολό τους, δεόντως και ανεπιφυλάκτως, ή δεν πληροί εν όλω τους Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις, β) λόγω επιγενόμενης αδυναμίας τήρησης εκ μέρους συμμετέχοντα των όρων και προϋποθέσεων του “Fintech Challenge ‘17”, γ) σε περίπτωση που συμμετέχων, είτε ατομικώς είτε ως ομάδα – σε περίπτωση της ομάδας αφορά και κάθε μέλος αυτής - παραβιάζει τους όρους του Διαγωνισμού ή/και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία, τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών ή εάν εξαιτίας της εν λόγω συμμετοχής ή της συμπεριφοράς οποιουδήποτε συμμετέχοντα συντρέχει, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, κίνδυνος βλάβης της φήμης και των συμφερόντων αυτής. Για τον σκοπό του παρόντος, στην έννοια του συμμετέχοντος περιλαμβάνονται τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ατομική συμμετοχή, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη ομάδας, καθώς και σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, τόσο το ίδιο το νομικό πρόσωπο όσο και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του.
6.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχών και επιλογής και ανάδειξης όσων τελικώς θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο “Fintech Challenge ‘17”. Η αξιολόγηση θα γίνει επί τη βάσει κριτηρίων που θεωρεί η Διοργανώτρια, κατά την απόλυτη κρίση της, σημαντικά, όπως ενδεικτικώς οι γνώσεις και οι ικανότητες των συμμετεχόντων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής, η αντίληψή τους για πραγματικές ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή/και των πελατών του, καθώς και η πρόθεσή τους για καινοτομία και πρωτοποριακές ιδέες σε συνδυασμό με την δυνατότητα εφαρμογής και υλοποιήσεως αυτών σε θέματα ψηφιακής τραπεζικής, με βάση και τα όσα αναφέρουν οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στην αίτηση συμμετοχής. Η Διοργανώτρια, εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο, πάντα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να καλέσει τους υποψηφίους συμμετέχοντες σε προσωπικές συνεντεύξεις, κατόπιν σχετικής ενημερώσεώς τους.
7.
Η συμμετοχή στο “Fintech Challenge ‘17” και η διαρκής ενημέρωση για τους όρους διεξαγωγής αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.fintechchallenge.gr. καθώς και μέσω της σχετικής σελίδας στο Facebook. Οι συμμετέχοντες στο “Fintech Challenge ‘17” θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν στην φόρμα συμμετοχής για την πρόκριση της συμμετοχής τους στoν Διαγωνισμό.
8.
Κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας αιτήσεως συμμετοχής νομικών προσώπων που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του “Fintech Challenge ‘17” www.fintechchallenge.gr θα πρέπει να δηλώνονται τόσο τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου όσο και τα στοιχεία όλων των μελών της ομάδας του εν λόγω νομικού προσώπου που θα συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που συμμετέχει στον Διαγωνισμό αναλαμβάνει την ευθύνη ορθής εισαγωγής και των στοιχείων των μελών της ομάδας και βεβαιώνει ότι έχει την συναίνεσή τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα όσα προβλέπονται για τις ομαδικές συμμετοχές.
9.
Προκειμένου μια ομάδα να συμμετέχει στο “Fintech Challenge ‘17”, καθ΄ οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, θα πρέπει όλα τα μέλη αυτής να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν. Εάν ένα μέλος της ομάδας αποκλειστεί ή διαπιστωθεί ότι δε δικαιούται να συμμετάσχει, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει τη συμμετοχή της ομάδας ως σύνολο. Σημειώνεται ότι η σύνθεση των ομάδων δύναται να μεταβληθεί σε οποιαδήποτε φάση του “Fintech Challenge ‘17”. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο διοργάνωσης του “Fintech Challenge ‘17” προκειμένου να διαγωνιστούν.
10.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από συμμετέχοντες που δηλώνουν συμμετοχή ως μεμονωμένα άτομα, να ενταχθούν σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού σε κάποια υφιστάμενη ομάδα ή να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα, συνεργαζόμενοι με ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία επίσης έχουν υποβάλει αίτηση ατομικής συμμετοχής και συναινούν στη δημιουργία της ομάδας. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα που θα προκύψει να πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν με βάση τους παρόντες Όρους Συμμετοχής για τις ομαδικές συμμετοχές.
11.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τους συμμετέχοντες έγγραφα που να πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, τυχόν αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα για την περίπτωση νομικών προσώπων, όπως πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ., πιστοποιητικά μη πτώχευσης κ.ο.κ.) και την πλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στους Όρους Συμμετοχής.
12.
Η ευθύνη δήλωσης ορθών και ενημερωμένων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς, ανακριβούς ή ελλιπούς δηλώσεως ή/και ανάλογων στοιχείων ή εγγράφων η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα ακυρώσεως της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση ή στάδιο του “Fintech Challenge ‘17” ακόμη και κατά τη στιγμή της απονομής των χρηματικών βραβείων.
13.
Η συμμετοχή στο “Fintech Challenge ‘17” είναι δωρεάν. Οποιοδήποτε κόστος προετοιμασίας ή / και μετακίνησης, διαμονής, κ.λπ. για τη συμμετοχή στο “Fintech Challenge ‘17” και εν γένει οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία τυχόν υποβάλλονται οι συμμετέχοντες εξαιτίας ή εξ αφορμής της συμμετοχής τους στο “Fintech Challenge ‘17” βαρύνει αποκλειστικώς τους συμμετέχοντες και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την κάλυψη των δαπανών αυτών.
14.
Δεν παρέχεται εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια του “Fintech Challenge ‘17”. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους και την επίδειξη της ιδέας ή της εφαρμογής τους. Η Διοργανώτρια θα παρέχει στο χώρο διεξαγωγής του “Fintech Challenge ‘17” οπτικοακουστικό εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τις τελικές παρουσιάσεις των συμμετεχόντων, γραφική ύλη (σημειωματάρια, στυλό, flipcharts), σύνδεση στο Internet, καθώς και πρόσβαση σε εικονικά στοιχεία της Alpha Bank (sandbox, APIs, dummy data) που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των εφαρμογών. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό που θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες για τις ανάγκες συμμετοχής τους στο “Fintech Challenge ‘17”, δεν επιστρέφεται.
15.
Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και εξοπλισμού εκ μέρους της Διοργανώτριας προς τους συμμετέχοντες τελεί υπό την ευνόητη προϋπόθεση ότι κάθε συμμετέχων με κάθε τρόπο συμμετοχής και κάθε ιδιότητα, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες της Διοργανώτριας, για τις οποίες θα έχει προσηκόντως ενημερωθεί και αποδέχεται ότι θα ευθύνεται πλήρως για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη, ατύχημα ή ζημία προκαλέσει στον παρεχόμενο εξοπλισμό ή/και στις εν γένει υποδομές της Διοργανώτριας.
16.
Ο χώρος του “Fintech Challenge ‘17” θα φυλάσσεται καθ’ όλη τη διάρκειά του. Παρόλα αυτά, η ευθύνη για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής του “Fintech Challenge ‘17” βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. Στους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί δωρεάν φαγητό, αναψυκτικά, καφέδες, νερό και σνακ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής και εντός του χώρου του “Fintech Challenge ‘17”.
17.
To “Fintech Challenge ‘17” θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ενδέχεται κάποια / κάποιες από τις ομιλίες να διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα, ενώ και κατά τη διαδικασία παρουσίασης των ιδεών, λύσεων ή εφαρμογών από τους συμμετέχοντες και αξιολόγησής τους από την Κριτική Επιτροπή, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και η Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, όπου τυχόν απαιτηθεί κατά την χρήση ορολογίας ή τεχνικών στοιχείων, μπορούν να χρησιμοποιούνται διεθνείς όροι.
18.
Για την αξιολόγηση των εφαρμογών/ λύσεων που θα παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών του “Fintech Challenge ‘17” συστήνεται Κριτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από στελέχη της Διοργανώτριας, καθώς και από ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας Fintech που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον χώρο της επιχειρηματικότητας. Βασική αρμοδιότητα της Κριτικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προτάσεων εφαρμογών/λύσεων που θα παρουσιαστούν στον Διαγωνισμό και η ανάδειξη των νικητών. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η Κριτική Επιτροπή διαμορφώνει την κρίση και τις αποφάσεις της, σε κάθε περίπτωση, κατά την απόλυτη, αναιτιολόγητη και ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
19.
Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τους ανήκουν για την ιδέα, λύση ή εφαρμογή που θα παρουσιάσουν στο “Fintech Challenge ‘17”, ενώ επίσης έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων σχετικά με τις ως άνω ιδέες, λύσεις ή εφαρμογές. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ιδέες, λύσεις ή εφαρμογές που θα παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια του “Fintech Challenge ‘17” ενδέχεται να παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους ως προς το θέμα, ή τη βασική σύλληψη αυτών. H Διοργανώτρια ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη, τώρα ή στο μέλλον, φέρει, άμεση ή έμμεση, σε σχέση με την παραβίαση ή την προστασία δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων συγγενικών δικαιωμάτων, ή δικαιωμάτων κυριότητας, την προστασία προσωπικότητας, απορρήτου και εν γένει τυχόν παραβίαση οιασδήποτε διατάξεως θεσμικού πλαισίου για τη σύννομη ανάπτυξη, προβολή και παρουσίαση των ιδεών, λύσεων ή εφαρμογών στο “Fintech Challenge ‘17”, έναντι των συμμετεχόντων καθώς και έναντι οιουδήποτε τρίτου εξ αυτών έλκοντος τυχόν δικαιώματα. Διευκρινίζεται ότι δεν συνιστά αντικείμενο χωριστής κυριότητας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας η εμπειρία που θα αποκομίσει κάθε συμμετέχων και η οποία θα οφείλεται στη συνεργασία των συμμετεχόντων και στη κοινή προσπάθεια αυτών για την ανάπτυξη ιδεών, λύσεων ή εφαρμογών που θα παρουσιάσουν στο “Fintech Challenge ‘17”.
20.
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται αναφορικώς με το προϊόν που θα παρουσιάσουν στο “Fintech Challenge ‘17” ότι:
i.αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία του συμμετέχοντος και, επομένως συνιστά, δική του πνευματική ιδιοκτησία
ii.δεν προσβάλλει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα κυριότητας ή άλλα συγγενή ή οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου
iii.ότι παρέχουν στην Διοργανώτρια την άδεια χρήσης και προβολής, σε διάφορα μέσα (περιλαμβανομένου και του διαδικτύου) όσων ανέπτυξαν στο πλαίσιο του “Fintech Challenge ‘17”, αποκλειστικά για τον σκοπό υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης των αποτελεσμάτων του “Fintech Challenge ‘17”.
21.
Οι συμμετέχοντες στο “Fintech Challenge ‘17” δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν (ηχογραφηθούν, φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν) κατά τη διάρκεια του “Fintech Challenge ‘17”, χωρίς αξίωση οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα, χωρίς να απαιτείται η λήψη τυχόν ειδικής προς τούτο αδείας ή η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος, στη χρήση αυτών των δεδομένων, περιλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων των συμμετεχόντων, βιογραφικών στοιχείων αυτών, καθώς και επιδείξεων των εφαρμογών τους, μέσω απεικόνισης στιγμιοτύπων ή βίντεο, για λόγους προώθησης και προβολής του “Fintech Challenge ‘17” και των αποτελεσμάτων αυτού, ενδεικτικώς μέσω της ιστοσελίδας του “Fintech Challenge ‘17”, της Διοργανώτριας, των χορηγών και των υποστηρικτών του “Fintech Challenge ‘17” ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οιωνδήποτε άλλων έντυπων ή ψηφιακών μέσων .
22.
Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης ορίζεται για την 26η Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του “Fintech Challenge ‘17” www.fintechchallenge.gr . Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν σε σύντομο χρόνο, η ακριβής διάρκεια του οποίου θα ορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα το αργότερο έως την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, το αποτέλεσμα της εργασίας τους στην Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει με βάση τα κάτωθι κριτήρια αξιολογήσεως:
i.Βαθμός κατά τον οποίο η ιδέα αντιμετωπίζει πραγματικές ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή / και των πελατών του.
ii.Καινοτομία της ιδέας.
iii.Δυνατότητα εφαρμογής και υλοποίηση της ιδέας.
23.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρουσιάσεων και της αξιολογήσεως, σύμφωνα με τους όρους του αναλυτικού προγράμματος του “Fintech Challenge ‘17” www.fintechchallenge.gr θα ανακοινωθούν οι νικητές αναλόγως της βαθμολογίας. Οι τρεις πρώτοι θα λάβουν χρηματικά βραβεία των €5,000, €3,000 και €1,000 αντίστοιχα.
24.
Οιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή επιβαρύνσεις αναφορικά με την διεκδίκηση ή απονομή των βραβείων, βαρύνουν αποκλειστικώς τους νικητές του Διαγωνισμού. Τα χρηματικά βραβεία θα καταβληθούν χωρίς παρακράτηση λόγω τυχόν φόρων ή άλλων τυχόν εισφορών-βαρών.
25.
Οι ιδέες, εφαρμογές, λύσεις που θα δημιουργηθούν ως προϊόντα του “Fintech Challenge ‘17”, δύναται να αποτελέσουν βάση συνεργασίας της δημιουργού ομάδας με την Διοργανώτρια. Ωστόσο, τούτο εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας και ουδόλως συνιστά δέσμευση, υπόσχεση ή οιασδήποτε μορφής ανάληψη υποχρέωσης ή δημιουργία προσδοκίας εκ μέρους της Διοργανώτριας έναντι των συμμετεχόντων.
26.
Εκτός αν άλλως προβλέπεται υποχρεωτικώς από το Νόμο, η Διοργανώτρια, τυχόν χορηγοί και υποστηρικτές του “Fintech Challenge ‘17”, καθώς και τα στελέχη, υπάλληλοι, συνεργάτες και εν γένει προστηθέντες αυτών, ουδεμία ευθύνη φέρουν, οι δε συμμετέχοντες με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον εν λόγω αποκλεισμό ευθύνης, για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή τυχόν ζημία (συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους) άμεση ή έμμεση, που ενδέχεται να προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με το “Fintech Challenge ‘17”, όπως σε περιπτώσεις που όλως ενδεικτικώς παρατίθενται κατωτέρω:
i.εάν για οιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώριση αιτήσεως συμμετοχής, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας “Fintech Challenge ‘17”
ii.εάν ανακύψουν οιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες, τεχνικά σφάλματα, δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, υλικού ή λογισμικού ή εάν καταστούν προβληματικές ή μη διαθέσιμες οι συνδέσεις δικτύου (είτε αυτές οι συνδέσεις είναι υπό τον έλεγχο της Διοργανώτριας, είτε όχι)
iii.απώλεια, βλάβη ή ζημία συσκευών εξοπλισμού των συμμετεχόντων
iv.τυχόν μεταβολή στην αξία του βραβείου όπως αυτή αναφέρεται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής
v.κάθε φορολογική υποχρέωση (κατά τα οριζόμενα και στον όρο 24 των παρόντων Όρων Συμμετοχής) που αναλαμβάνει νικητής ή οιοσδήποτε συμμετέχων
vi.οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξιώσεις και αγωγές κάθε είδους σε σχέση με τη διεξαγωγή στο “Fintech Challenge ‘17”, με τις αναπτυχθείσες εφαρμογές ή με την αποδοχή ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα βραβεία.
27.
Η συλλογή, η αποθήκευση και τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό υπόκειται και διέπεται από τους Όρους Συμμετοχής καθώς και από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνών. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οι συμμετέχοντες με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό χρησιμοποιούνται από την Διοργανώτρια (ή/και τυχόν τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό της) αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό προώθησης και προβολής του “Fintech Challenge ‘17” και των αποτελεσμάτων αυτού (δήλωση και δημοσίευση των στοιχείων των νικητών και απονομή των βραβείων), και δε διαβιβάζονται σε τρίτους (εκτός από τους εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας). Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση ή τη διαγραφή των δεδομένων του από το αρχείο που τηρείται για τους σκοπούς του “Fintech Challenge ‘17”, με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση fintechchallenge@alpha.gr.
28.
Με την υποβολή αιτήσεως συμμετοχή τους στο “Fintech Challenge ‘17” οι διαγωνιζόμενοι:
i. δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης και συμμόρφωσης με αυτούς
ii. αποδέχονται και συνομολογούν ότι η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής που θα οριστεί από την Διοργανώτρια είναι οριστική και δεσμευτική σε σχέση με τυχόν βραβεία που θα απονεμηθούν
iii. συναινούν και συμφωνούν ρητώς και ανεπιφυλάκτως στην καταχώριση σε αρχείο των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης / περιγραφής υλικού της εφαρμογής που θα παρουσιάσουν και περιληπτικών βιογραφικών στοιχείων τους, καθώς και στην επεξεργασία του εν λόγω αρχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
iv. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν τις πληροφορίες που αφορούν την Διοργανώτρια και τυχόν δοθούν στους συμμετέχοντες, ως εμπιστευτικές, (όπως ως ενδεικτικό παράδειγμα τα APIs της Τραπέζης) από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διάδοση και να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες αποκλειστικά στο πλαίσιο του “Fintech Challenge ‘17”
v. συμφωνούν να μην χρησιμοποιήσουν ή να προωθήσουν προσβλητικό, άσεμνο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο υλικό στις παρουσιάσεις και εφαρμογές τους
vi. συμφωνούν να μην εγκαταστήσουν οποιονδήποτε ιό, trojan horses, worms, time bombs, cancelbots ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να βλάψει, να παρέμβει επιζήμια, να παρεμποδίσει, ή να αφαιρέσει από την Διοργανώτρια οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες
vii. συμφωνούν ότι η συμμετοχή τους στο “Fintech Challenge ‘17” δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή δικαιώματα τρίτων και ότι με τη συμμετοχή τους στο “Fintech Challenge ‘17”, δεν παραβιάζουν κανένα νόμο, σύμβαση, ή κανονισμό εν γένει.
29.
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των όρων συμμετοχής του “Fintech Challenge ‘17” ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.